Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Carver Wave


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Sklep internetowy Carver Wave,  prowadzony jest przez Grow World 44-206 Rybnik ul. Krupińskiego 2 NIP: 642 288 96 54

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§2 DEFINICJE

1. Sprzedawca -

Grow World 44-206 Rybnik ul. Krupińskiego 2 NIP: 642 288 96 54

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.carverwave.com.pl

 

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: 44-206 Rybnik ul. Krupińskiego 2

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@carverwave.com.pl

3. Numer telefonu: 533 336 328

4. Konsument może porozumieć się ze Sklepem za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.


§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego i może potrwać do maksymalnie 10 dni roboczych.

2. Klient dokonujący zakupu (bez rejestracji) składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz adres oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury oraz adresu dostawy.  Dokonując zakupów (bez rejestracji) klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu.

3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.

4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia

5. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

6. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 6 CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

4. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayPal.

Obsługiwane karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro   

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)   

 

 

§ 7 PARAGONY I FAKTURY

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.

2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

 

§ 8  REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamację należy przesłać na adres:

Grow World 44-206 Rybnik ul. Krupińskiego 2 NIP: 642 288 96 54

4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres

Grow World 44-206 Rybnik ul. Krupińskiego 2 NIP: 642 288 96 54

Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

Grow World 44-206 Rybnik ul. Krupińskiego 2 NIP: 642 288 96 54

W sytuacji rezygnacji z zakupów Klient poniesie koszty odesłania towaru, a Sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

5. W przypadku rezygnacji z zakupu przez Klienta i odesłania przez niego oświadczenia, Sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem  pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.carverwave.com.pl

 

W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2016r. 

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów